Keri sisuni

Kava

SÜGISSEMESTER
Tund Teemad Kodutöö
1-4
 • Sissejuhatus ainesse
 • Lähtekoodihoidla kasutamine
 • Gruppide moodustamine
 • Grupitööde jagamine
 • Lähteülesannetega tutvumine
 • Tuvastada lähteülesandest klassid, nende omadused ja nende vahelised seosed
 • Luua lähteülesande põhjal klassidiagramm
 • Luua vastavad klassid oma grupitöö Data kataloogi
5-8
 • Kodutöö ülevaatamine ja klasside parandamine
 • .NET raamistiku tutvustus
 • Andmebaaside tutvustus
 • LINQ tutvustus
 • EF Core tutvustus
 • Lisada rakendusse EF Core andmekontekst
 • Lisada andmekonteksti andmeklassid
 • Testandmete lisamine andmebaasi kui see on tühi
9-12
 • MVC disainimuster
 • ASP.NET Core MVC tutvustus
 • Kontrollerite lisamine rakendusse
 • Lisada grupitöö rakendusse kontrollerid kõikide andmeklasside jaoks. Selleks kasutage kontrollerite automaatset genereerimist.
 • Pange tööle vaadetes kuvatavad rippnimistud
 • Veenduge, et kõik toimingud töötavad ning kõik vaated on loogilised ja lõppkasutajale arusaadavad.
13-16
 • Kolmekihiline arhitektuur
 • Andmete kuvamine lehtedena
 • Looge oma rakendusse teenuste klassid
 • Viige kontrollerite taga olev kood üle teenuse klassidesse
 • Lisage rakendusse pageri klassid
 • Pange loendivaated kasutama pagerit
14-17
 • Dependency Injection (DI)
 • IFileClient
18-21
 • Repository disainimuster
 • Unit of Work disainimuster
 • Lisada grupitöö rakendusse repository klassid ja interfaced
 • Lisada lisada grupitöö rakendusse unit of work
 • Viia teenuse klassidest kõik DbContextiga seotud kood repository klassidesse
 • Panna teenused kasutama repository klasse
22-25
 • Mudelite klassid
 • Teisendamine mudeli- ja andmeklasside vahel
 • Lisada grupitöö rakendusse vaadete jaoks mudelite klassid
 • Panna teenused kasutama mudeliklasse
 • Kasutada AutoMapperit mudeli- ja andmeklasside vahel teisendamiseks
26-29